حسین کیست؟

posted in: فارسی | 2

 

 

 

۲-من از حسین اموختم که چگونه پیروزی را بدست اورم وقتی مورد ستم قرار گرفته ام. ماهاتما گاندی
۳- قضیه چیه؟
۴- حسین ابن علی یک رهبر انقلابی قرن ۷ ام بود که نهایت فداکاری را برای عدالت اجتماعی در برابر ظلم و فساد از خود نشان داد
۵- حسین جان خودش را در این راه فدا کرد و او بهمراه کودک شش ماهه اش، در حالیکه تشنه بودند را به شهادت رساندند
۶-و ما هر ساله به احترام تشنگی او و یارانش به مردم آب می دهیم
۷- حسین هرچه داشت از جمله زندگی اش را برای سربلندی افراد جامعه اش داد.

facebook.com/islamcomic

instagram.com/islamcomics

twitter.com/islamcomics

https://t.me/Islamcomics

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *