کرامت زن

posted in: فارسی | 0

و در اینجا سخنرانی من درباره اسلام به پایان میرسد…

‎تشویق حضار

‎ میدونم چه طور حالش رو بگیرم و ضایعش کنم

 چرا,با من دست نمیدید؟

 میخواید نجس نشید؟

‎ در دین و فرهنگ ما مرد ها با زن ها دست نمیدهند و این به معنای احترام بیشتر مردان به زنان است.

و در اینجا سخنرانی من درباره اسلام به پایان میرسد…

‎تشویق حضار

‎ میدونم چه طور حالش رو بگیرم و ضایعش کنم

 چرا,با من دست نمیدید؟

 میخواید نجس نشید؟

‎ در دین و فرهنگ ما مرد ها با زن ها دست نمیدهند و این به معنای احترام بیشتر مردان به زنان است.

 

facebook.com/islamcomic

instagram.com/islamcomics

twitter.com/islamcomics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *