به مسلمان بودنم افتخار می کنم

posted in: فارسی | 3

        باشه مامان، آخر هفته مهمونی خونه خاله جمیله رو میام ولی فقط بشرطی که بابا بذاره دوس پسرم هم باهامون بیاد ما اینجا توی فرانسه خودمون هزار تا مشکل و بحران داریم و این نقابی که … Continued