رمضان

posted in: فارسی | 1

    کلیک! چیزی شده؟ ماه رمضون شده میخوام روزه بگیرم،ببخشید بیدارت کردم من گرسنه هستم، میخوام یه چیزی بخورم با یه اسپرسو. میای؟ نه! تو برو! من میرم سر کلاس پنج دقیقه دیگه میتونیم بریم ناهار بزنیم تو برو! … Continued