Aзәриҹә ۲

posted in: Aзәриҹә | 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нә олуб? Нијә ағлајирсан?
Анаја денән, нә олуб?
Мән билмирәм нијә мәним синф јолдашларым
дүнәндән бәри мәнә гаршы мүнасибәтләрини
дәјишибләр, онлар мәнә террорчу дејирләр
Онлар дејирләр: бутун мүсәлманлар террорчудулар
Сиз мүсәлманлар һамыныз террорчусуз, шүбһәсиз
ки сәндә бураја бизи өлдурмәк үчүн ҝәлибсән.
Ана, биз нә етдик ки буна лајиг олдуг? Нијә онлар
бизә гаршы белә јанашырлар
Тәәсүфләр олсун ки бәзи инсанлар вар ки, өзләрини
мүсәлман һесаб едирләр вә мүсәлманларабәнзәјирләр, амма онлар асанлыгла ҝүнаһсыз
инсанлары өлдүрүрләр.
Һитлер вә онун ордусу икинҹи дүнја муһарибәсини
башлајан заман хрисијан идиләр, анҹаг инди һеч
кәс инанмыр ки христијанлар террорчудурлар
Ел Гаиде вә ИШИД инсанларын ғөзләри гаршысида
дәһшәтли ҝөрүнүр, бүтүн дүнја инсанларыны
өлдүрәрәк
Өтән ҝеҹә онлар франсада террор акты төрәдибләр,
о заман ки гуран бизи өрҝәдир: ким бир адамы
өлдүрмәјән вә јер үзүндә фәсад төрәтмәјән бир
шәхси өлдүрәрсә, санки бүтүн инсанлары
өлдүрмүшдүр. Кимсә ону өлүм-дән хилас едәрсә,
санки бүтүн инсанлары хилас етмиш олунар.
Бир ҝүн нәһајәт сәнин достларын биләрләр ки,
террорчулар әсл мүсәлман дәјилләр.
Инди ҝәл бираз сәрин ширә ич ки, өзүнү даһа јахшы
һисс едәсән.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *